Opći uvjeti zaštite podataka

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Opće odredbe

FORMULA XXL d.o.o. sa sjedištem na adresi Avenija Dubrava 163, Zagreb,
Republika Hrvatska, registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod MBS broj: 081162449 (u daljnjem tekstu: “FORMULA XXL”) jest
voditelj zbirke osobnih podataka Korisnika koji se obrađuju u okviru ovih općih
uvjeta.

FORMULA XXL je osobne podatke korisnika obrađivao u skladu sa Zakonom
o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj
103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12; u daljnjem tekstu: ”ZZOP”).
FORMULA XXL je izvršio potrebne prilagodbe u svom poslovanju te osobne
podatke Korisnika obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (”Opća uredba o zaštiti podataka”)
te će osobne podatke obrađivati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće
Uredbe o zaštiti osobnih podataka koji će zamijeniti ZZOP koji je trenutno na
snazi.
2. Koji osobni podaci se obrađuju?

Osobni podaci koji se obrađuju su informacije dobivene od Korisnika prilikom
narudžbe naših proizvoda putem web shopa, registracijom računa na web
stranici FORMULA XXL. Navedeni osobni podaci uključuju ime i prezime,
adresu elektroničke pošte, broj telefona, ulicu i kućni broj, poštanski broj,
grad.

3. Zašto se osobni podaci obrađuju?

FORMULA XXL obrađuje Korisnikove osobne podatke za sljedeće svrhe:

a) Obrada osobnih podataka kako bi se Korisniku koji je proizvod naručio
putem web shopa proizvod dostavio na poštansku adresu

Obrada sljedećih osobnih podataka Korisnika: imena i prezimena, adrese
elektroničke pošte, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, je potrebna u svrhu
sklapanja i izvršavanja Ugovora (isporuke naručenih proizvoda putem web
shopa) između Korisnika i FORMULA XXL. Osim navedenih podataka,
FORMULA XXL obrađuje i telefonski broj i adresu elektroničke pošte ako je
Korisnik takve podatke pružio za administriranje i komunikaciju s Korisnikom u
pitanjima vezanim za Ugovor.

Pružanje tih osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, međutim,
predstavlja preduvjet za sklapanje Ugovora između korisnika i FORMULA
XXL i za isporuku naručenog proizvoda Korisniku. Ako Korisnik ne pruži
osobne podatke, FORMULA XXL neće biti u mogućnosti izvršiti Ugovor i
isporučiti naručeni proizvod Korisniku.

b) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Sljedeći osobni podaci: Korisnikovo ime i prezime, adresa elektroničke pošte
koji su dani prilikom registracije i narudžbe putem web shopa mogu biti
obrađivani u svrhu direktnog oglašavanja putem elektroničke pošte o
proizvodima FORMULE XXL, uključujući: slanje newslettera, slanje
elektroničke pošte koja sadrži ankete o zadovoljstvu korisnika proizvodom,
remarketing na društvenim mrežama u suradnji s pružateljima medijske
usluge trećih osoba, kao što su Facebook ili Google;

FORMULA XXL prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izravnog
marketinga od Korisnika traži izričitu privolu za obradu njegovih/njezinih
osobnih podataka u svrhe marketinga. Korisnik može povući privolu u bilo
koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu elektroničke
pošte:info@formula-xxl.hr ili koristeći poveznicu za odjavu u svezi primanja
marketinških informacija sadržanu u svakoj elektroničkoj poruci FORMULE
XXL koja sadrži marketinšku komunikaciju. Povlačenje privole od strane

Korisnika neće imati nepovoljan utjecaj na izvršavanje Ugovora od strane
FORMULE XXL odnosno dostavljanja naručenih proizvoda Korisniku i neće
utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja iste.

c) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjenja zakonskih obveza

FORMULA XXL može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili
nakon prestanka Ugovora u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza nametnutih
od strane javne vlasti. To uključuje osobito (i) obradu informacija vezano za
plaćanje isporučenog proizvoda prema Ugovoru kako bi se ispunile porezne i
računovodstvene obveze i (ii) otkrivanje informacija koje je zatražila javna
vlast, uključujući sudove, na temelju i u okviru opće primjenjivih odredaba
(npr. u svrhu prava FORMULE XXL , drugih Korisnika ili trećih osoba,
uključujući prava intelektualnog vlasništva).

d) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnog interesa
FORMULE XXL ili treće osobe pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne
zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika

FORMULA XXL može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili
nakon prestanka Ugovora u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva
FORMULE XXL odnosno obrane FORMULE XXL od pravnih zahtjeva ili
tvrdnji, zaštite prava ili sigurnosti FORMULE XXL, drugih Korisnika ili trećih
osoba, ili u svrhu reorganizacije, uključujući pripajanje, spajanje i druge
promjene u poslovanju FORMULE XXL, djelomično ili u cijelosti.
4. Kome dajemo osobne podatke?

FORMULA XXL može dati osobne podatke Korisnika:

a) pružateljima usluga koji pružaju usluge FORMULIXXL, koje omogućuju
FORMULI XXL dostavljanje proizvoda Korisnicima. Usluge koje mogu biti
zahtijevane su, primjerice, pružanje infrastrukture i IT usluge, pružanje
korisničke podrške, optimizacija Web stranica, obradu plaćanja kreditnim

karticama ili drugih plaćanja Korisnika. Osim ako nije nužno ili zahtijevano
temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristiti za svoje svrhe
Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama
FORMULE XXL.

b) pružateljima usluga koji pružaju usluge FORMULI XXL, te mu omogućuju
izvođenje marketinških aktivnosti, uključujući direktni marketing o proizvodima
FORMULE XXL, provođenje istraživanja tržišta i statističkih analiza te
remarketing putem društvenih medija, kao što su Facebook i Google. Osim
ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni
otkriti ili koristit za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u
ime i prema uputama FORMULE XXL.

d) vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti u
mjeri u kojoj se to zahtijeva u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obveze koja
se odnosi na FORMULA XXL; (b) zaštitu i ostvarivanje prava FORMULA XXL,
drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva;
(c) zaštite sigurnosti FORMULA XXL-a, drugih korisnika ili trećih osoba;

e) pravnim savjetnicima pod uvjetom da su treće osobe obvezne poštivati
opće uvjete zaštite osobnih podataka osiguravajući odgovarajuću razinu
zaštite osobnih podataka Korisnika barem jednaku ovim Općim uvjetima.

5. Prava Korisnika u odnosu na osobne podatke

Korisnik može postaviti zahtjeve FORMULI XXL u kako bi ostvario sljedeća
prava:

a) pravo na pristup i na ispravljanje njegovih/njezinih osobnih podataka;

b) pravo na zaustavljanje obrade njegovih/njezinih osobnih podataka u
marketinške svrhe;

c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se osobni podaci obrađuju
u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa FORMULA XXL ili trećih osoba, pod
uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i
slobode Korisnika;

d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da:

– osobni podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u točki 3;
– Korisnik povuče privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji drugi pravni
temelj za obradu;
– Korisnik prigovori obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi trebalo
izvršiti obradu;
– se osobni podaci obrađuju bez pravne osnove;

e) pravo na ograničavanje obrade u slučajevima da je:

– točnost osobnih podataka osporena od strane Korisnika, za razdoblje u
kojem će
FORMULA XXL provjeriti točnost osobnih podataka;
– obrada je bez pravne osnove, ali Korisnik se protivi brisanju osobnih
podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe;
– FORMULA XXL više ne treba osobne podatke Korisnika za svrhe navedene
u točki 3, ali podatke zahtijeva Korisnik u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih
zahtjeva odnosno obrane od pravnih zahtjeva.

Navedeni zahtjevi i / ili obavijesti daju se poštom, telefonom i/ili elektroničkom
poštom na:

FORMULA XXL d.o.o.
Avenija Dubrava 163
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: info@formula-xxl.hr

Broj telefona: +385 91 12 12 12 1

6. Trajanje obrade podataka

Osobni podaci Korisnika će biti obrađivani za vrijeme trajanja Ugovora. Nakon
prestanka važenja Ugovora, osobni podaci smiju se obrađivati kako slijedi:

a) u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva FORMULE XXL odnosno
obrane od FORMULE XXL pravnih zahtjeva ili tvrdnji, bez utjecaja na toč. d)
ovoga članka

b) za potrebe direktnog marketinga – do opoziva privole za takvu obradu od
strane Korisnika ili prigovora obradi osobnih podataka u marketinške svrhe;

c) u svrhu izvršavanja zakonskih obveza koje se odnose na FORMULA XXL ;

d) u svrhu pravnih, regulatornih ili upravnih postupaka, uključujući izvršavanje
odluka ili naloga nadležnih sudova ili upravnih ili državnih tijela, u mjeri
dopuštenoj zakonom.

Nakon proteka gornjih rokova, osobni podaci Korisnika će se izbrisati.

7. Kolačići

FORMULA XXL koristi takozvane kolačiće na Web stranicama kako bi
osigurao Korisniku pristup određenim funkcionalnostima i u svrhu dobivanja
podataka u svezi sa posjetom Web stranice.
Za više informacija o kolačićima, molimo idite ovdje.

8. Sigurnost podataka

Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivost, cjelovitosti i
dostupnosti (za dozvoljene svrhe) osobnih podataka. Povjerljivost znači da

samo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka mogu istima
pristupiti. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za
svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti
u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe.
Nadalje, FORMULA XXL poduzima odgovarajuće mjere protiv protuzakonite
ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka
osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova
načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne
mjere, kako u odnosu na hardware, tako i u odnosu na software (uključujući
fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, alarmi, vatrozid, itd.).

9. Prava i pravni lijekovi

U slučaju kršenja prava vezanih uz obradu osobnih podataka, možete
podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju,
kako bi se bilo koji problem vezan za privatnost razriješio što je moguće brže i
jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete FORMULI XXL
prije obraćanja nadležnim javnim vlastima.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •